Jak tu się pracuje?

Pozwolenia na pracę

Jednym z największych wyzwań podczas przeprowadzki do nowego kraju jest legalizacja pobytu i pracy. Poniżej przygotowaliśmy krótki informator wskazujący, jakiego typu dokumenty mogą być ci potrzebne podczas starania się o pracę w Polsce. Pamiętaj jednak, że aby podjąć pracę, legalny musi być przede wszystkim Twój pobyt w Polsce. Oznacza to, że musisz posiadać odpowiednie dokumenty (jak np. paszport, wiza czy Karta Polaka) oraz pozwolenie na pobyt.

Jestem obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mają uproszczone zadanie – przez pierwsze 3 miesiące mogą przebywać i podejmować pracę na terenie Polski bez konieczności rejestrowania swojego pobytu. W tym okresie wystarczy, że będą posiadali dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo danej osoby.

Jednak jeśli planujesz zostać dłużej, najpóźniej do dnia następnego po upływie 3 miesięcy pobytu w Polsce musisz dokonać rejestracji swojego pobytu w Urzędzie Wojewódzkim. W Pomorskiem jest to możliwe w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku lub w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku. Niezbędne dokumenty i dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej.

Adresy placówek:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, pokój nr 93, I piętro
ul. Okopowa 21/27 (wejście do budynku od strony ul. Rzeźnickiej)
80-810 Gdańsk

Oddział Zamiejscowy w Słupsku, pokój nr 445, IV piętro
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Po 5 latach legalnego i nieprzerwanego pobytu w Polsce możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przed złożeniem wniosku pamiętaj o konieczności zarezerwowania terminu wizyty przez system online: Rezerwacja wizyty w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, często czas oczekiwania na wizytę jest wydłużony, więc postaraj się zarezerwować miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przez cały czas Twojego pobytu w Polsce możesz podejmować pracę na takiej samej zasadzie jak obywatele Polski.

Jestem cudzoziemcem i chciałbym pracować w Polsce sezonowo

To najnowsza forma zatrudnienia w Polsce, wprowadzona w tym roku. Pozwala ona na pracę w naszym kraju przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach takich jak rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka (szczegółowe zawody wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową składa pracodawca, to znaczy, że najpierw musisz znaleźć pracę, którą chciałbyś podjąć, zgłosić swój zamiar pracodawcy i podać wszystkie niezbędne dane. Procedura po stronie pracodawcy przebiega następująco:

 • pracodawca składa odpowiedni wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy zgodnego z miejscem prowadzenia działalności lub miejscem zamieszkania, we wniosku muszą być określone szczegóły zatrudnienia, takie jak liczba godzin pracy, wynagrodzenie (nie niższe niż wynagrodzenie pracowników, wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku) itp.,
 • do wniosku musi być dołączony dowód wpłaty 30 złotych,
 • jeśli pochodzisz z kraju innego niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina do wniosku musi być dołączony również test rynku pracy, czyli informacja od starosty, potwierdzająca brak możliwości zatrudnienia na dane stanowisko obywatela Polski lub UE (o szczegółach procedury można przeczytać tutaj: Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy. Uwaga! Procedura ta ma być w najbliższym czasie zniesiona dla ponad 200 deficytowych zawodów).

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na Twoje imię i nazwisko, tzn. dotyczy konkretnej osoby. W okresie ważności zezwolenia możesz wykonywać każdą pracę sezonową, nie tylko tę wskazaną w zezwoleniu.

Więcej informacji o tej procedurze można uzyskać na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jestem cudzoziemcem pochodzącym z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy i chciałbym podjąć pracę w Polsce (dotyczy tylko pracy NIE SEZONOWEJ)

Jeśli jesteś obywatelem jednego z wyżej wymienionych krajów to przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy możesz pracować w Polsce na podstawie „Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia”. Oznacza to, że przez pierwsze pół roku pracy nie potrzebujesz pozwolenia na pracę, a wystarczy pisemne poświadczenie pracodawcy oraz pisemna umowa (np. umowa o pracę). Pracodawca w Powiatowym Urzędzie Pracy składa:

 • oświadczenie o powierzeniu pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • wnosi opłatę 30 złotych.

Jeśli chcesz pracować dłużej w danym miejscu, pracodawca może starać się o zezwolenie na pracę na tym samym (lub lepszym) stanowisku w trybie uproszczonym tzn. nie będzie musiał przechodzić przez część procedur. W takim wypadku pracodawca występuje do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie zezwolenia na pracę. Najlepiej gdy pracodawca wystąpi o ten wniosek po 3 miesiącach Twojej pracy, dzięki temu do wniosku nie będzie musiał załączać testu rynku pracy. W przeciwnym wypadku będzie musiał go załączyć. Test rynku pracy to informacja od starosty, potwierdzającą brak możliwości zatrudnienia na dane stanowisko obywatela Polski lub UE (o szczegółach procedury można przeczytać tutaj: Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy. Uwaga! Procedura ta ma być w najbliższym czasie zniesiona dla ponad 200 deficytowych zawodów).

Zezwolenie na pracę ważne jest jedynie przez okres, na który zostało wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata. Zezwolenie wydawane jest w trzech egzemplarzach – jeden dla urzędu, drugi egzemplarz zachowuje pracodawca, trzeci egzemplarz powinien otrzymać pracownik, dla którego to zezwolenie zostało wydane.

Adresy do składania zezwolenia o pracę przez pracodawcę:

Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców w Gdyni (pokój nr 109, I piętro)
ul. Legionów 130

Oddział Zamiejscowy w Słupsku (pokój nr 445, IV piętro)
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy i zezwolenia na pracę możesz pracować tylko na rzecz pracodawcy, który je zarejestrował. Jeśli planujesz zmienić pracodawcę, u nowego musisz postarać się o kolejne oświadczenie.

Jestem cudzoziemcem i chciałbym podjąć pracę w Polsce

Najpopularniejszym wnioskiem, o który ubiegają się osoby, które chcą mieszkać i pracować w Polsce przez dłuższy czas jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że na ten typ pozwolenia czeka się obecnie najdłużej, a prace nad usprawnieniem systemu wciąż trwają. Dzięki uzyskaniu pozwolenia na pobyt czasowy i pracę równocześnie nie musisz starać się o nie w osobnych procedurach.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Żeby tego dokonać należy wcześniej zarezerwować termin wizyty przez system online: Rezerwacja wizyty w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, często czas oczekiwania na wizytę jest wydłużony, więc postaraj się zarezerwować miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli czas oczekiwania przekracza termin legalności twojego obecnego legalnego pobytu w Polsce, wniosek o zalegalizowanie pobytu złóż w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku lub prześlij pocztą na adres: ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk.

Dokumentacja, którą składasz w urzędzie, powinna składać się z:

 • wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (w 2 egzemplarzach)
 • załącznika nr 1 do wniosku wypełnionego przez Twojego pracodawcę
 • ważnego dokumentu podróżnego (3 kserokopie i oryginał do wglądu)
 • 4 aktualnych kolorowych fotografii (warto zadbać o ich aktualność, wnioski bywają odrzucane z powodu nieaktualnych zdjęć)
 • Opłaty skarbowej w wysokości 440 złotych
 • Poświadczenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dokumentów poświadczających posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca
 • Dokumentów potwierdzających posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. umowa o wynajem mieszkania)
 • Test rynku pracy, czyli informację od starosty, potwierdzającą brak możliwości zatrudnienia na dane stanowisko obywatela Polski lub UE (o szczegółach procedury można przeczytać tutaj: Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy. Uwaga! Procedura ta ma być w najbliższym czasie zniesiona dla ponad 200 deficytowych zawodów) albo dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, albo też dotyczące zwolnienia z obowiązku dostarczenia testu rynku pracy
 • rozliczenie podatkowe (np. PIT składany do urzędu skarbowego) bądź pisemne oświadczenie, że dotychczas w Polsce nie dokonywał rozliczeń podatkowych
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest maksymalnie na 3 lata.

Na podstawie tego zezwolenia możesz pracować tylko na rzecz pracodawcy, który został wskazany w zezwoleniu. Jeśli planujesz zmienić pracodawcę, musisz złożyć wniosek o wprowadzenie adekwatnych zmian w swoich obecnych dokumentach. Jeśli stracisz pracę, musisz w ciągu 15 dni roboczych poinformować o tym Urząd Wojewódzki.

Adresy:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (pokój nr 1, sala obsługi Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców)
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Oddział Zamiejscowy w Słupsku (pokój nr 445, IV piętro)
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Obowiązki pracodawcy po uzyskaniu pozwolenia na pracę przez cudzoziemca:

 • Podpisać odpowiednią umowę (zgodną z pozwoleniem o pracę) i przedstawić ją w języku zrozumiałym dla obcokrajowca
 • Zatrudniać na warunkach określonych w zezwoleniu/oświadczeniu
 • Zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy
 • Terminowego opłacania składek ZUS
 • Wypełnianie obowiązków wynikających z prawa podatkowego tzn. obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Dodatkowo jeśli umowa jest umową o pracę pracownik musi zostać obowiązkowo skierowany na wstępne badania lekarskie jeszcze przed podjęciem pracy, a po rozpoczęciu przejść szkolenie BHP i uzyskać informację o zagrożeniach, które występują na danym stanowisku.

Uwaga!

Powyższe opisy mają jedynie pomóc w przejściu przez procedurę uzyskiwania pozwoleń, nie stanowią źródła prawa, a Live more. Pomerania nie jest instytucją prowadzącą powyższe procedury.

Pełne informacje na temat zatrudniania cudzoziemców można znaleźć na stronach:

Biznes.gov.pl - Sprawy przedsiębiorcy: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-cudzoziemca

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku: https://uwgdansk.bip.gov.pl/wsoic/oddzialy-wsoic/oddzial-ds-cudzoziemcow/

Data powstania tekstu 02.08.2018 r.

Sprawdź również: