Czy po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy mogę nadal legalnie przebywać w Polsce?

Złożyłeś wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Czy to oznacza, że możesz teraz legalnie przebywać w Polsce do czasu otrzymania decyzji o udzieleniu Ci zezwolenia? Przeczytaj kolejną część poradnika Legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców Polsce i poznaj odpowiedź.

FAQ#7
Czy po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy mogę nadal legalnie przebywać w Polsce?


Po złożeniu przez cudzoziemca wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, zamieszcza w jego dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzający złożenie wniosku, chyba że:

  • termin do złożenia wniosku nie został zachowany lub gdy
  • wniosek zawiera braki formalne lub
  • braki formalne nie zostały uzupełnione w terminie,Na podstawie odcisku stempla pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.


W przypadku zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.


Co jednak ważne – umieszczenie przez wojewodę stempla na dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen! Cudzoziemiec może natomiast wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym!

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Lutowe świętowanie – walentynki i ostatki po kaszubsku

Kaszubi miłość wyznawali sobie latem, a nie zimą. Tradycję walentynkową, podobnie zresztą jak cała... (więcej).

Deklaracja wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim

28 stycznia 2021 r: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; Prezydent... (więcej).

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość wydawany obcokrajowcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.... (więcej).