Czy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy powinienem złożyć osobiście?

Przedłużenie pobytu w Polsce wymaga złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Nie wiesz czy musisz złożyć wniosek osobiście czy możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika? Przeczytaj piątą część przewodnika Legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce i dowiedz się więcej.

FAQ#5
Czy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy powinienem złożyć osobiście czy mogę skorzystać z pomocy pełnomocnika?


Co do zasady to cudzoziemiec jest osobą uprawnioną do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i to on składa wniosek o udzielenie mu takiego zezwolenia.


Wniosek powinien zostać złożony osobiście. Jeżeli natomiast cudzoziemca złożył wniosek za pośrednictwem poczty, co jest również możliwe, wówczas zostanie wezwany przez wojewodę do osobistego stawiennictwa w Urzędzie Wojewódzkim w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Wyjątkowo, w przypadku wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy:

  • w celu połączenia z rodziną – wniosek składa cudzoziemiec przebywający na terytorium RP w imieniu cudzoziemca przebywającego poza granicami Polski. Złożenie przez niego wniosku wymaga jednak uzyskania pisemnej zgody tego członka rodziny lub jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem ustawowym.
  • w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – wniosek składa jednostka przyjmująca pracownika,
  • w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – wniosek składa jednostka przyjmująca.W przypadku cudzoziemca będącego:

  1. osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów,
  2. osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa opiekun ustanowiony przez sąd,
  3. osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator.Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.


Cudzoziemiec może również działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  • pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu,
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  • wraz z pełnomocnictwem do akt sprawy należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Lutowe świętowanie – walentynki i ostatki po kaszubsku

Kaszubi miłość wyznawali sobie latem, a nie zimą. Tradycję walentynkową, podobnie zresztą jak cała... (więcej).

Deklaracja wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim

28 stycznia 2021 r: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; Prezydent... (więcej).

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość wydawany obcokrajowcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.... (więcej).