Czym jest informacja starosty zwana również “testem rynku pracy”?

Planując zatrudnić cudzoziemca pracodawca musi uzyskać tak zwaną informację starosty (nazywaną również testem rynku pracy. Czym jest i jak uzyskać taką informację? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

This is custom heading element


Zgodnie z regułą, zatrudnienie cudzoziemca na danym stanowisku jest możliwe jedynie wówczas, gdy na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, którzy posiadaliby odpowiednie kompetencje i mogliby zostać zatrudnieni przez wnioskującego o zezwolenie pracodawcę. Wynika to z ogólnej zasady, która mówi o tym, że obywatele polscy mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami w dostępie do lokalnego rynku pracy.

W związku z powyższym, przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, pracodawca powinien zwrócić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy, w ramach którego urzędnicy zweryfikują, czy wśród aktualnie zarejestrowanych w regionie osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie ma osób spełniających kryteria pracodawcy poszukującego pracownika na dane stanowisko.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego testu rynku pracy, potwierdzi się brak możliwości zatrudnienia na danym stanowisku osoby aktualnie zarejestrowanej jako osoba bezrobotna, Starosta wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Informacja starosty musi zostać wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową, a w uzasadnionych przez starostę przypadkach – 90 dni przed złożeniem wniosku


Przeprowadzenie testu rynku pracy nie zawsze jest konieczne. Pracodawca nie ma obowiązku zwrócenia się o jego przeprowadzenie, gdy:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniu przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca,
 • zawód, który ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (są to na m.in. lekarze, pielęgniarki, programiści, projektanci baz danych, opiekuni osoby starszej, murarze, malarze, ślusarze, kierowcy autobusów),
 • chodzi o prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub o pracę jako pomoc domowa, które mają wykonywać obywatele: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
 • chodzi o pracę w charakterze trenera sportowego lub sportowca,
 • chodzi o pracę lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie lub realizującego
  program specjalizacji,
 • chodzi o cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce,
 • chodzi o cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce,
 • pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników,
 • pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie,
 • pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który przez 3 lata przed złożeniem wniosku nieprzerwanie mieszkał w Polsce (przy czym pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy!),
 • pracę ma wykonywać obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku – zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracy oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.


Informacja starosty zawiera m.in.:

 1. dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 2. ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 3. ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzajupracy;
 4. ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Pomorze skazane na sukces

W odpowiedzi na kryzys na Białorusi w 2020 roku uruchomiono program Polska. Business Harbour,... (więcej).

Koszty życia studenta w Trójmieście

Co roku staramy się przybliżyć Wam koszty życia w Trójmieście. Jak nowy rok wypada... (więcej).

Wiosenne porządki. Poradnik dla początkujących.

Balkon zamieniony w schowek na sprzęt sportowy, zakupiony w nagłym przypływie fit-ambicji. Piwnica, do... (więcej).

Koszty życia rodziny z dzieckiem w Trójmieście

Marzy Ci się mieszkanie nad morzem? Nie jesteś jedyny! Wiele młodych rodzin z dziećmi... (więcej).