Ile czasu trwa wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy?

Złożyłeś już aplikację o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Chcesz wiedzieć jak długo będziesz czekał na wydanie decyzji? Zapoznaj się z dalszą częścią poradnika Legalizacja pobytu i zatrudniania obcokrajowców w Polsce .

FAQ#11
Jak najłatwiej wypełnić i złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?


Jest to pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Zgodnie z ogólną zasadą ustanowioną w polskim Kodeksie Postępowania Administracyjnego wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana, termin na jej rozstrzygnięcie jest dłuższy, jednak sprawa powinna zostać załatwiona nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty jej wszczęcia.


Tymczasem, przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – właściwy wojewoda jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powyższy wymóg nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 13 lat w dniu złożenia wniosku.


Wskazane organy są zasadniczo zobowiązane do przekazania żądanych informacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przekazanie informacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30-dniowy może być przedłużony nawet do 60 dni. Często korzystają z całego przysługującego im czasu na przekazanie swojego stanowiska w sprawie. Oznacza to, że postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, w praktyce trwa dłużej niż podstawowy, 1 miesięczny termin.


Na czas rozpatrywania spraw dotyczących wydania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, wpływ mogą mieć również takie okoliczności, jak:

  • poprawność złożonego wniosku,
  • liczba braków formalnych wniosku (np. brak wymaganych załączników lub brak odpowiedniego tłumaczenia dokumentów),
  • czas, w którym braki te zostaną uzupełnione przez stronę,
  • ogólna liczba wniosków składanych w danym okresie do Urzędu Wojewódzkiego.


Dlatego też z ostrożności, nie warto składać wniosku na ostatnią chwilę i lepiej być przygotowanym na to, że mimo dołożenia przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego wszelkiej staranności i dbałości o jak najszybsze wydanie decyzji w przedmiocie zezwolenia na czasowy lub stały pobyt cudzoziemca w Polsce, rozpatrzenie sprawy może potrwać dłużej niż miesiąc.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły