Jakie dokumenty powinienem złożyć aby móc ubiegać się o wydanie tzw. zezwolenia jednolitego?

Jakie dokumenty powinienem złożyć aby móc ubiegać się o wydanie tzw. zezwolenia jednolitego?” 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. W województwie pomorskim wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę składany jest do Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Gdańsku lub do Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Słupsku.
Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W trakcie wizyty zostaną również pobrane od cudzoziemca odciski linii papilarnych.

W celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę należy wypełnić:

 • standardowy wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, na którym w polu: “główny cel pobytu” należy zaznaczyć opcję “wykonywanie pracy”; wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach!
 • dołączyć do niego załączniki niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, tj.:
  • cztery fotografie spełniające ustalone wymagania,
  • kserokopię ważnego dokumentu podróży (cały dokument, łącznie ze stronami nie zawierającymi wpisów ani pieczątek),
  • dwie kserokopie strony paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 • o ile w danym przypadku wnioskodawca nie jest zwolniony z tego obowiązku, powinien również dołączyć informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Brak dołączonej informacji nie stanowi braku formalnego.

WAŻNE!


Do wniosku należy dołączyć również dokument o nazwie Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy – powinien on zostać wypełniony i podpisany przez osobę reprezentującą podmiot powierzający wykonywanie pracy. Osobą podpisującą załącznik (czyli składającą czytelny podpis w miejscu wyznaczonym na stronie 6 załącznika ) jest zatem:

 1. właściciel firmy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
 2. osoba (lub osoby) figurująca w odpisie z KRS firmy, w części dotyczącej reprezentacji podmiotu (w przypadku spółek). Osoby te mogą również upoważnić inną osobę do podpisania Załącznika nr 1 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest to niemożliwe).


W dokumencie wskazuje się:

 • dane dotyczące podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy,
 • podstawę prawną wykonywania pracy przez cudzoziemca (czy jest to umowa o pracę, czy może umowa cywilnoprawna),
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość proponowanego miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia brutto, a w przypadku umów cywilnoprawnych wysokość stawki godzinowej brutto,
 • zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy.


Konieczne jest również wypełnianie części dotyczącej oświadczeń znajdującej się na stronach 4-5 Załącznika nr 1. Instrukcja do wykonania tej czynności znajduje się na pierwszej stronie Załącznika.
rak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Do wniosku warto dołączyć również inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 • w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka lub dyplom ukończenia polskiej uczelni),
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania,
 • umowa o pracę, umowa zlecenie wraz z rachunkami z trzech ostatnich miesięcy (w przypadku gdy strona już wykonuje pracę), umowa o dzieło,
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej prace u innego pracodawcy),
 • zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczenie z ZUS, lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.


W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku..

[/vc_column_text]

[/vc_column]
[/vc_row]

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Pomorskie Przyjazne Rodzicom: Współczesne ojcostwo. Elastyczne możliwości.

Rola ojca w życiu dziecka jest ważniejsza niż jeszcze niedawno powszechnie się przyjmowało. Społeczne... (więcej).

Pomorskie Przyjazne Rodzicom: atrakcje dla dzieci na Pomorzu

Województwo pomorskie jest jedną z ciekawszych destynacji turystycznych dla rodzin z dziećmi. Plaża i... (więcej).

Pomorskie Przyjazne Rodzicom: prawa matki na rynku pracy

W dzisiejszych czasach wiele kobiet decyduje się na kontynuowanie kariery zawodowej po urodzeniu dziecka.... (więcej).

Pomorskie Przyjazne Rodzicom

Pomorskie oferuje znacznie więcej niż jedynie rozrywki zorientowane na turystów – region jest też... (więcej).