Jakie dokumenty złożyć ubiegając się o zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji?FAQ#36
Jakie dokumenty powinienem złożyć, aby móc ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?


Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. W województwie pomorskim wniosek o wydanie tego zezwolenia składany jest do Oddziału Urzędu Wojewódzkiego ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Gdańsku.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W trakcie takiej wizyty pobrane zostaną od cudzoziemca odciski linii papilarnych.

W celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, należy wypełnić:

 • standardowy wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, na którym w polu: “główny cel pobytu” należy zaznaczyć opcję “wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji”; wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach!
 • dołączyć do niego załączniki niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, tj.:
  • cztery fotografie spełniające ustalone wymagania,
  • kserokopię ważnego dokumentu podróży,
  • dwie kserokopie strony paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej należnej za wydanie zezwolenia.
 • o ile w danym przypadku wnioskodawca nie jest zwolniony z tego obowiązku, powinien również dołączyć informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Brak dołączonej informacji nie stanowi braku formalnego


WAŻNE! Do wniosku należy dołączyć również dokument o nazwie Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony i podpisany przez osobę reprezentującą podmiot powierzający wykonywanie pracy ORAZ dokument o nazwie Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, w którym cudzoziemca powinien wskazać:

 • rodzaj posiadanych kwalifikacji
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wskazanych kwalifikacji
 • czy w przeszłości zamieszkiwał w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej co najmniej przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE”.


Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji warto dołączyć również inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 • w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka lub dyplom ukończenia polskiej uczelni),
 • dokument poświadczający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych;
 • dokument poświadczający spełnianie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 • zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności,gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;
 • zawartą na okres co najmniej 1 roku umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

 • W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

  Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


  Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

  ciekawe artykuły

  Świąteczne zakupy: Prezenty z serca kupowane z głową

  Rozpoczęła się tradycyjna, przedświąteczna gorączka – czas biegania po sklepach w poszukiwaniu prezentów, pieczenia... (więcej).

  Podróż bursztynowym szlakiem – wczoraj i dziś

  Złoto północy – bursztyn to nic innego jak kopalna żywica urokliwie mieniąca się kolorami... (więcej).

  Nawiedzone miejsca na Pomorzu. Mini przewodnik na Halloween.

  Listopad to czas zadumy. Krótkie dni, spadające liście i temperatury i przede wszystkim pełne... (więcej).

  Gry Planszowe w Trójmieście

  Pamiętasz te czasy kiedy wszystkie pochmurne wieczory spędzało się na podłodze, przesuwając kolorowe pionki... (więcej).