Jakie informacje powinienem uwzględnić i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zezwolenie na pracę?

Składasz wniosek o zezwolenie na pracę w Polsce? Przeczytaj kolejny artykuł poradnika Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i dowiedz się, jakie informacje należy podać i jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem.


FAQ#25
Jakie informacje powinienem uwzględnić we wniosku o zezwolenie na pracę? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?


We wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcana terytorium RP należy wskazać:

 • typ zezwolenia;
 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • informacje dotyczące cudzoziemca;
 • informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi.Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za wydanie wniosku,
 2. Kserokopię dowodu osobistego (gdy pracodawcą jest osoba fizyczna) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (gdy pracodawcą jest osoba prawna),
 3. Oryginał lub uwierzytelnioną kopię umowy spółki, a w przypadku gdy pracodawcą jest spółka akcyjna, również oryginał lub uwierzytelnioną kopię aktu notarialnego o zawiązaniu spółki akcyjnej,
 4. Oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi,
 5. Kopię dokumentu podróży cudzoziemca,
 6. Oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe cudzoziemca,
 7. Informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi (więcej o tym, czy jest informacja starosty przeczytasz w odpowiedzi na pytanie nr 26),
 8. Oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań przez cudzoziemca lub przez pracodawcę ubiegającego się o zezwolenie na pracę,
 9. Informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy,
 10. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku.PAMIĘTAJ


Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacz przysięgłego.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły