Na czym polega uproszczony tryb zatrudnienia cudzoziemca?

Procedura zatrudnienia cudzoziemca może być prostsza i szybsza jeżeli spełnione są określone warunki. Jakie? Tego dowiesz się z kolejnej części przewodnika Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce poświęconej uproszczonej procedurze zatrudniania cudzoziemców.FAQ#31
Na czym polega tzw. uproszczony tryb zatrudnienia cudzoziemca?


Procedura ta dotyczy cudzoziemców pochodzących z:


Wspomniane uproszczenie polega na tym, że pracodawca może powierzyć obywatelom powyżej wskazanych państw wykonywanie pracy na terytorium RP, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę!

Pracodawca składa we właściwym miejscowo urzędzie pracy, w dwóch egzemplarzach, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Należy do niego dołączyć pismo potwierdzające chęć podpisania umowy z obcokrajowcem oraz okoliczność świadczenia pracy przez cudzoziemca na warunkach wskazanych w oświadczeniu.

Procedura rejestracji oświadczenia w urzędzie pracy podlega opłacie w wysokości 20 PLN.

Należy jednak podkreślić, że możliwość wykonywania pracy na takich warunkach jest ograniczona czasowo. Obywatel jednego z wymienionych państw może być zatrudniony bez zezwolenia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy, przy czym nie ma znaczenia, ile podmiotów zleciło mu pracę. Praca ta nie musi być wykonywana w sposób ciągły, ważne jedynie, aby łączny okres zatrudnienia nie przekroczył 6 miesięcy i zmieścił się w kolejnych 12 miesiącach.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy jest podstawą do wnioskowania o wizę krajową z tytułu pracy. W związku z tym jeden egzemplarz dokumentu należy wysłać do cudzoziemca zamieszkałego za granicą, aby mógł on ubiegać się w konsulacie Polski o pozwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy.

Umowa o pracę z pracownikiem powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Niezawarcie umowy w tej formie stanowi wykroczenie, za które pracodawca może zostać ukarany karą grzywny!

Po upływie 6 miesięcy zatrudnienia, jeżeli pracownik chciałby pozostać w Polsce, powinien ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Jeżeli osoba miałaby nadal pracować u dotychczasowego pracodawcy, konieczne będzie uzyskanie przez tego pracodawcę zezwolenia na pracę lub ubieganie się przez pracownika o wydanie tzw. zezwolenia jednolitego, tj. na pobyt czasowy i pracę.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Pomorze skazane na sukces

W odpowiedzi na kryzys na Białorusi w 2020 roku uruchomiono program Polska. Business Harbour,... (więcej).

Koszty życia studenta w Trójmieście

Co roku staramy się przybliżyć Wam koszty życia w Trójmieście. Jak nowy rok wypada... (więcej).

Wiosenne porządki. Poradnik dla początkujących.

Balkon zamieniony w schowek na sprzęt sportowy, zakupiony w nagłym przypływie fit-ambicji. Piwnica, do... (więcej).

Koszty życia rodziny z dzieckiem w Trójmieście

Marzy Ci się mieszkanie nad morzem? Nie jesteś jedyny! Wiele młodych rodzin z dziećmi... (więcej).