ZAPLANUJ STUDIA

Stypendia

Każda uczelnia oferuje swoim studentom pomoc materialną w postaci stypendiów:

  • Stypendia socjalne - uzależnione są od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny;
  • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych - uzależnione są od stopnia niepełnosprawności, warunkiem koniecznym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - przyznawane corocznie na podstawie rankingu studentów na danym wydziale. Student musi spełniać jedno z kryteriów tj.: wysoka średnia ocen, wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne;  
  • Zapomogi losowe - przyznawane w wypadku szczególnych okoliczności życiowych studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Włodarze miast województwa pomorskiego również ufundowali nagrody dla najlepszych studentów m.in.:

  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przyznawane są za wybitne osiągnięcia, o wysokiej randze, wysokim poziomie innowacyjności lub szczególnym nowatorstwie;
  • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego - warunkiem otrzymania jest wysoka średnia, wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz oświadczenie studenta o zamieszkiwaniu województwa pomorskiego;
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska - przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz Gdańska;
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni - dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Przysługuje stałym mieszkańcom Gdyni oraz młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu i kształcącej się w szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.
Sprawdź również: