Polityka Prywatności

Poniżej Polityka Prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczą przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Polityka prywatności

Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 583-000-20-02.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.

Jak pozyskujemy dane?

Dane osobowe otrzymujemy od naszych klientów podczas pierwszego kontaktu biznesowego, a także później, w związku z kontaktami biznesowymi w trakcie nawiązanej współpracy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ARP?

Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie objętym zgodami na podstawie zawartych umów lub oświadczeń w celu ich realizacji. ARP świadczy usługi zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, prowadzenia projektów o zaznaczeniu regionalnym, promocyjne, szkoleniowe (zamknięte i otwarte), doradztwa ogólnego, informacyjne, obsługi informacyjnej inwestora, funduszu kapitałowego oraz proinnowacyjne.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów; w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi oferowanych przez ARP
 • nawiązywania i prowadzenia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami podobnymi do ARP
 • obsługi reklamacji ARP
 • obsługi zgłoszeń i pism kierowanych do ARP
 • celów podatkowych i rachunkowych
 • kontaktowania się z klientami i interesariuszami

Dane osobowe, co do zasady, przetwarzane są na podstawie zgody oraz w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), w każdym innym przypadku o przetwarzaniu danych osobowych informujemy klienta indywidualnie.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z realizacji umów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji ww. celów nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem lub partnerom wspólnych przedsięwzięć na podstawie stosownych umów.

Jakie są prawa w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie której dane dotyczą przysługują prawa:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację
 • dostępu do danych osobowych
 • żądania sprostowania danych osobowych
 • żądania usunięcia danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Z powyższych uprawnień można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych stwierdzono, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ARP; zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych; zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: stwierdzono, że dane są nieprawidłowe; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ARP są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

Ponadto istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu

Czy dane osobowe są przekazywane?

Nie dokonujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem w tej zasadzie jest uczestnictwo w niektórych misjach gospodarczych, których charakter wymusza takie działanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 12 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych ARP przetwarza dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, ARP przechowuje dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (w szczególności w zakresie obsługi funduszy europejskich).

Czy dane osobowe są profilowane lub przetwarzane automatycznie?

Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji usług ARP i wiąże się z koniecznością złożenia stosownego oświadczenia (zgody) lub zawarcia umowy.


Informacje o plikach cookies

Na Urządzeniu końcowym Użytkownika Strona internetowa zamieszcza Pliki cookies.
Podmiotem uzyskującym dostęp do Plików cookies jest Administrator. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  dostosowania zawartości Strony internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie dokonywać logowania.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

Dodatkowe informacje o Plikach cookies

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” Pliki cookies przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające Pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • „wydajnościowe” Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
 • „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje “wydajnościowe” pliki cookies wyłącznie dla celów badania oglądalności i sposobu korzystania ze strony internetowej – pliki przesyłane są do firmy Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (domeny do których wysyłane są ciasteczka: googletagmanager.com, gstatic.com, google.com).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat Plików cookies można uzyskać np.:
na stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl;
na stronie polskiej Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie;
na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Aleja Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedziba w Gdańsku, pod numerem KRS: 4441, o numerze NIP: 5830002002, Regon: 190044530, kapitał zakładowy 26.320.000 PLN, nr konta mBank: 55 11401065 0000 29284500 1001, adres e- mail: sekretariat@arp.gda.pl, nr tel. 58 32 33 101

1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają̨:

1) ARP – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP: 5830002002, Regon: 190044530, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 4441

2) Portal internetowy – strona internetowa Agencji Rozwoju Pomorza S.A., dostępna pod adresem: www.arp.gda.pl

3)  Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

4)  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

5)  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

6) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą̨ urządzeń́ do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

7)  Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. opisane w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

8) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się̨ na odległość́ przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

9) Usługodawca– Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

10) Usługobiorca / Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach portalu www.arp.gda.pl. zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

11) Konsument to Usługobiorca będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

2. Korzystanie z portalu internetowego www.arp.gda.pl oznacza zaakceptowanie w całości niniejszego regulaminu. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony Klientom w sposób umożliwiający jego pobranie , odtwarzane i utrwalenie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym nośniku.

3. Usługobiorca jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do stosowania się do zasad w nim określonych.
4. Wszelkie prawa do portalu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, wzorów, formularzy, logotypów należą do Agencji Rozwoju Pomorza S.A., a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony oraz zgodny z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

 

§2. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

1. ARP świadczy droga elektroniczną odpłatnie i nieodpłatnie za pośrednictwem portalu internetowego następujące Usługi:

1) usługi elektroniczne:

 • a) Webinarium,
 • b) Szkolenia e-learningowe,
 • c) Formularz kontaktowy.

2) formularz zgłoszenia na szkolenie: usługa polegając na umożliwieniu przesłania zgłoszenia na wybrane przez Uczestnika szkolenie z oferty szkoleniowej ARP.

2. ARP świadczy odpłatnie usługi szkoleniowe, w zakresie, terminach i cenach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.arp.gda.pl, na warunkach wskazanych w Regulaminie Szkoleń (link do regulaminu). Za pośrednictwem portalu internetowego ARP świadczy usługę polegającą udostępnieniu formularza zgłoszenia na szkolenie.

 

§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług:

1) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (portal internetowy ARP działa zarówno na komputerze jak i na urządzeniach mobilnych).

2) Dostęp do poczty elektronicznej (odbieranie informacji i komunikacja z ARP, pobieranie faktur).

3) Przeglądarka internetowa. Zalecamy korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych, które gwarantują bezpieczne i sprawne działanie systemu. ARP nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy z jakiego korzysta Usługobiorca.

4) Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.

2. Zobowiązania Usługobiorcy, bezpieczeństwo danych

1) Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2) Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4) Korzystanie z usług Elektronicznych może wiązać́ się̨ z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież̇ ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń́ systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Usługobiorcy z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, ARP ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 

§4. Prawa autorskie

1. Materiały przekazane i udostępniane Usługobiorcom w ramach Usługi są przedmiotem praw autorskich Usługodawcy, firm współpracujących i innych podmiotów.

2. Usługobiorca ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

3. Usługobiorcę obowiązuje całkowity zakaz filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio Usług świadczonych przez Usługodawcę.  Kopiowanie lub próba skopiowania materiałów chronionych prawami autorskimi oraz ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo. W przypadku naruszenia wyżej wymienianych zasad zostaną podjęte stosowne kroki prawne.

 

§5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez ARP wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności z:, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

3. ARP informuje  Usługobiorców o istniejącej u niego polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu (Polityka Prywatności).

§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego można przesyłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@arp.gda.pl lub szkolenia@arp.gda.pl.

2. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę̨ i godzinę̨ jego wystąpienia oraz oznaczenie usługobiorcy (w tym jego imię̨, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania przez ARP. O wyniku rozpatrzenia reklamacji ARP niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Nie podlegają̨ rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają̨ danych wymienionych w ust. 3 powyżej.

5. Konsument może skorzystać z poniższego pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§7. Postanowienia końcowe

1. Do umów o świadczenie usług zawartych z ARP stosuje się prawo polskie i język polski.

2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z funkcjonowaniem portalu internetowego, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

3. ARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie portalu. Zgłoszenia uczestnictwa przez Usługobiorcę w szkoleniach złożone przed dniem wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dacie wysłania zgłoszenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.