Czy ubiegając się o zezwolenie na pobyt czasowy jestem zobowiązany do złożenia odcisków palców?

Ubiegasz się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce? Chcesz wiedzieć czy w ramach procedury jesteś zobowiązany do złożenia odcisków palców? Przeczytaj kolejną część przewodnika Legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce .

FAQ#6
Czy ubiegając się o zezwolenie na pobyt czasowy jestem zobowiązany do złożenia odcisków palców?


Zasadą jest, że w celu wydania karty pobytu, cudzoziemiec składa odciski linii papilarnych – najczęściej przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a gdy wniosek został złożony za pośrednictwem poczty, w terminie wyznaczonym przez wojewodę.


Nie złożenie odcisków linii papilarnych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w terminie wyznaczonym przez wojewodę, skutkuje odmową wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia tego zezwolenia.


Dane w postaci odcisków linii papilarnych pobranych w celu wydania karty pobytu przechowuje się w odpowiednich rejestrach do czasu wpisania do tych rejestrów potwierdzenia odbioru karty pobytu przez organ wydający kartę pobytu, po wydaniu karty pobytu dane te są kasowane.


W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, dane w postaci odcisków linii papilarnych przechowuje się w odpowiednich rejestrach, do czasu wpisania informacji o wydaniu tych decyzji do rejestrów, gdy decyzje te stały się prawomocne.


Obowiązek złożenia odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców:

  • którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia lub
  • od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe lub
  • których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną i którzy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywali poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • których dotyczą wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Lutowe świętowanie – walentynki i ostatki po kaszubsku

Kaszubi miłość wyznawali sobie latem, a nie zimą. Tradycję walentynkową, podobnie zresztą jak cała... (więcej).

Deklaracja wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim

28 stycznia 2021 r: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; Prezydent... (więcej).

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość wydawany obcokrajowcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.... (więcej).