Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość wydawany obcokrajowcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy. Do czego uprawnia karta pobytu i jak ją uzyskać? Dowiedz się więcej w dalszej części poradnika Legalizacja pobytu i zatrudniania obcokrajowców w Polsce .

FAQ#12
Czym jest Karta Pobytu?


Karta pobytu to dokument potwierdzający w okresie swojej ważności tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawniający go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.


Wydawana jest ona z urzędu (a więc bez konieczności składania odrębnego wniosku o jej wydanie) przez wojewodę, który wydał decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na:

  • pobyt czasowy (ważna przez okres, na który udzielono tego zezwolenia);
  • pobyt czasowy i pracę (ważna przez okres, na który udzielono tego zezwolenia);
  • pobyt stały (ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania);
  • pobyt rezydenta długoterminowego UE (ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania);
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych (ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania).


Aby otrzymać kartę pobytu należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł za wydrukowanie karty oraz dostarczyć do Urzędu aktualne potwierdzenie zameldowania (jeśli na karcie ma znajdować się adres zameldowania), lub prośbę o wydanie karty pobytu bez adresu zameldowania.


Gdy karta pobytu potwierdzająca uzyskanie decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy traci ważność, a cudzoziemiec chce nadal pozostać w Polsce, powinien złożyć ponownie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.


WAŻNE! Aby otrzymać kartę pobytu, należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, nie wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu! Ten wniosek służy jedynie wymianie aktualnie posiadanej karty, gdy zmieniły się dane w niej zawarte, lub wydaniu nowej karty w przypadku utraty lub zniszczenia dotychczasowej.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły