Czym jest tzw. niebieska karta cudzoziemca i na jaki okres czasu się ją wydaje?FAQ#35
Czym jest tzw. niebieska karta cudzoziemca i na jaki okres czasu się ją wydaje?


Niebieska Karta to potoczna nazwa zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. To rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, który funkcjonuje w ramach realizacji programu Niebieskiej Karty Unii Europejskiej. Celem inicjatywy jest jest przyciągnięcie do Europy najlepszych specjalistów spoza reionu. O zezwolenie to mogą ubiegać się cudzoziemcy:

  • których celem pobytu na terytorium RP jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania przez niego co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy,
  • którzy zawarli umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonują umówioną pracę, na okres min. 1 roku,
  • którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne,
  • których roczne wynagrodzenie brutto jest nie niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • jeżeli okoliczności uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


To, co odróżnia zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, to czas obowiązywania zezwolenia. Jest ono udzielane na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu, w postaci Niebieskiej Karty UE. Po uzyskaniu tego zezwolenia cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na warunkach określonych w tym zezwoleniu, bez konieczności posiadania dodatkowo zezwolenia na pracę.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Świąteczne zakupy: Prezenty z serca kupowane z głową

Rozpoczęła się tradycyjna, przedświąteczna gorączka – czas biegania po sklepach w poszukiwaniu prezentów, pieczenia... (więcej).

Podróż bursztynowym szlakiem – wczoraj i dziś

Złoto północy – bursztyn to nic innego jak kopalna żywica urokliwie mieniąca się kolorami... (więcej).

Nawiedzone miejsca na Pomorzu. Mini przewodnik na Halloween.

Listopad to czas zadumy. Krótkie dni, spadające liście i temperatury i przede wszystkim pełne... (więcej).

Gry Planszowe w Trójmieście

Pamiętasz te czasy kiedy wszystkie pochmurne wieczory spędzało się na podłodze, przesuwając kolorowe pionki... (więcej).