Jakie dokumenty powinienem dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

Ubiegasz się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce? Jeśli chcesz wiedzieć jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem, przeczytaj pełną listę załączników w dalszej części poradnika Legalizacja pobytu i zatrudniania obcokrajowców w Polsce .

FAQ#9
Jakie dokumenty powinienem dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

 • Wypełniony zgodnie z pouczeniem (a więc m.in. wielkimi literami w języku polskim! wpisanymi w odpowiednie kratki, zgodnie ze stanem faktycznym) formularz wniosku, w dwóch egzemplarzach;

 • Cztery fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości
  • o rozmiarach 35 mm x 45 mm
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  • na jednolitym, jasnym tle,
  • w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry, przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice,
  • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w uzasadnionych przypadkach możliwe odstępstwa.
  • linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;


 • kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał powinien być dostępny do wglądu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, cudzoziemiec może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość);

 • dwie kserokopie strony paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem.


Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów stanowi brak formalny wniosku, który w przypadku nieuzupełnienia po wezwaniu przez wojewodę prowadzącego sprawę spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania!

 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego (np. polisa lub zaświadczenie z ZUS)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca (np. zeznanie PIT o wysokości osiągniętego dochodu, zaświadczenia z ZUS itp.)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do kraju pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (np. czeki podróżne, zaświadczenia o wysokości limitu kart kredytowych, informacje o przyznanych stypendiach, itp.).
 • dokumenty potwierdzające zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. zaświadczenia o zameldowaniu lub umowy najmu mieszkania)


PAMIĘTAJ!
Wnioski, podania oraz dokumenty w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być:

 • sporządzone w języku polskim,
 • oryginałami (wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć w oryginale) lub kopiami potwierdzonymi urzędowo za zgodność z oryginałem (zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis (kopię) dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym albo upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie (wojewody), któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem – nie dotyczy dokumentów tożsamości (podróży),
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, służących za dowód w postępowaniu, np. obcych aktów stanu cywilnego, umów itd. Obowiązek przedstawienia tłumaczenia nie dotyczy dokumentu podróży.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Lutowe świętowanie – walentynki i ostatki po kaszubsku

Kaszubi miłość wyznawali sobie latem, a nie zimą. Tradycję walentynkową, podobnie zresztą jak cała... (więcej).

Deklaracja wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim

28 stycznia 2021 r: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; Prezydent... (więcej).

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość wydawany obcokrajowcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.... (więcej).