Czym jest tak zwane zezwolenie jednolite?

Czym jest tak zwane zezwolenie jednolite?
Zezwolenie jednolite to jednoczesne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Jest to jeden z rodzajów zezwolenia na pobyt czasowy. Zaletą ubiegania się o tego rodzaju zezwolenie jest okoliczność, że wszystkie formalności legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemca odbywają się w ramach jednego postępowania administracyjnego.
Ponieważ tzw. zezwolenie jednolite łączy w sobie instytucje zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pracę, w procedurze jego przyznania wojewoda sprawdza zarówno spełnienie przesłanek wydania zezwolenia na pobyt, jak i ustawowych warunków związanych z wydaniem zezwolenia na pracę.
Cudzoziemiec może ubiegać się o tzw. zezwolenie jednolite, jeżeli nie ubiega się w tym samym czasie o zezwolenie na pobyt czasowy i jednocześnie zamierza podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Cudzoziemiec powinien także spełniać warunki dotyczące posiadania:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz
 • zapewnionego na terytorium RP miejsca zamieszkania.

WAŻNE!

Stroną postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę jest wyłącznie cudzoziemiec. Pracodawcy nie przysługuje prawo składania wniosków ani odwoływania się od nich!
Pracodawca występuje w postępowaniu jako podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi – z tego faktu jest m.in. zobowiązany do wystąpienia o tzw. informację starosty, a po jej uzyskaniu do przekazania dokumentu cudzoziemcowi, który powinien złożyć go w urzędzie wojewódzkim w celu dołączenia do akt postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia jednolitego.

O udzielenie tego zezwolenia nie mogą ubiegać się cudzoziemcy:

 • będący pracownikami delegowanymi przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski,
 • przebywający na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
 • prowadzący działalność gospodarczą w Polsce,
 • wykonujący w Polsce pracę sezonową,
 • przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celuturystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
 • przebywający na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.


W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem
ważności tego zezwolenia, wskazuje się:

 • odmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika,
 • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę,
 • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku,
 • wymiar czasu pracy,
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.


Odstępuje się od tej zasady, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

[/vc_column_text]

[/vc_column]
[/vc_row]

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Pomorze skazane na sukces

W odpowiedzi na kryzys na Białorusi w 2020 roku uruchomiono program Polska. Business Harbour,... (więcej).

Koszty życia studenta w Trójmieście

Co roku staramy się przybliżyć Wam koszty życia w Trójmieście. Jak nowy rok wypada... (więcej).

Wiosenne porządki. Poradnik dla początkujących.

Balkon zamieniony w schowek na sprzęt sportowy, zakupiony w nagłym przypływie fit-ambicji. Piwnica, do... (więcej).

Koszty życia rodziny z dzieckiem w Trójmieście

Marzy Ci się mieszkanie nad morzem? Nie jesteś jedyny! Wiele młodych rodzin z dziećmi... (więcej).